Language

Unikt normalmaterial färdigställt för studie på känsel i diabetesfötter

VibroSense Dynamics har levererat ett nytt och unikt normalmaterial för känseln i fötterna från 800 friska personer mellan 18 och 80 år. Materialet ska användas för att diagnostisera känseln hos diabetespatienter. VibroSense Dynamics har därmed tagit ytterligare ett steg mot att bolagets produkt och metod implementeras kliniskt i diabetesvården. Målet är att finna känselförändringar i ett tidigt skede för att kunna förhindra uppkomst av fotsår och efterföljande amputation.

För första gången någonsin kan diabetespatienters känsel mätas vid sju frekvenser i fötterna och jämföras direkt med en stor population friska personer. Detta görs inom ramen för en prospektiv studie som leds av överläkaren Eero Lindholm vid Skånes universitetssjukhus. Studien kommer att förlängas med ett år på grund av dess intressanta resultat. Alla patienter som ingår i studien kommer nu få sina mätresultat redovisade i förhållande till det färdigställda normalmaterialet.

Med data som inhämtats med bolagets metod, Multifrekvens Vibrametri, har det påvisats ett starkt samband mellan känselnedsättning, så kallad diabetesneuropati och diabetesrelaterade fotsår. Bland annat har Dr. Lindholms studie visat att känselbortfall vid flera frekvenser korrelerar med ökad risk för fotsår. I huden finns flera typer av receptorer och resultatet från Dr Lindholms studie indikerar en påverkan på känselreceptorerna Merkel cells, Meissner’s och Pacinian corpuscles, som en följd av diabetes. 

Neuropati är en vanlig komplikation hos diabetespatienter och 1 av 6 diabetespatienter drabbas av fotsår någon gång under sin livstid.

Multifrekvens Vibrametri och VibroSense Meter
Multifrekvens Vibrametri kan liknas vid att genomföra ett hörseltest på huden. Patienten placerar fotsulan på en mätprobe (cylindrisk tapp) på VibroSense Meter. Tappen vibrerar med olika frekvenser och intensitet. När en vibration uppfattas i foten svarar den undersökta personen genom att trycka på en responsknapp.

Patientens känsel mäts vid sju frekvenser: 4, 8, 16, 32, 64, 125 och 250 Hz. Resultatet jämförs direkt med en åldersrelaterad frisk population.  Genom att använda sju olika frekvenser kan VibroSense Meter mäta funktionen hos olika typer av känselkroppar i huden.

Prospektiv studie
I en prospektiv studie följer man diabetespatienter mot en kontrollgrupp framåt i tiden. Syftet är att studera samband mellan olika riskfaktorer och komplikationer för dessa patienter.

Diabetesneuropati
Diabetesneuropati (nervskada orsakad av diabetes) är den vanligaste komplikationen vid diabetessjukdom. Nervskadan brukar vanligtvis börja med en känselnedsättning i fotsulan. Man beräknar att 50 procent av alla diabetespatienter någon gång kommer att drabbas av neuropati i form av nedsatt känsel i fötterna.

Fotsår och amputationer
Mellan 5 och 9 procent av alla diabetespatienter i västvärlden har fotsår just nu och cirka 15 procent av alla diabetespatienter kommer någon gång under sin livstid drabbas av fotsår. Merparten av alla amputationer föregås av fotsår.

Kontakt
Toni Speidel, VD VibroSense Dynamics AB,
Tel: +46 40 650 14 12
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.com

Denna information är sådan information som VibroSense Dynamics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2017.

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och marknadsför medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter till primärvård, företagshälsovård, sjukhus och forskare. Bolaget grundades 2005, är noterat på AktieTorget och har sitt säte i Malmö, Sverige.